Praktik på Sveriges ambassad i Berlin hösten 2009

Praktik på Sveriges ambassad i Berlin hösten 2009

Ambassaden i Berlin erbjuder praktikplatser för höstterminen 2009 med start i början av september.

Praktikplatserna återfinns på någon av ambassadens enheter:

  • Politiska och ekonomiska enheten
  • Enheten för press, information och näringslivsfrågor
  • Kulturenheten
  • Administrativa och konsulära enheten

Praktikperioden omfattar maximalt en termin eller ca 20 veckor och är på heltid. Kortare praktikperiod kan eventuellt komma i fråga på enheten för kulturfrågor och på enheten för press, information och näringslivsfrågor.

Följande regler gäller:

  • Praktikanten skall vara svensk medborgare inskriven som student vid svenskt universitet/högskola (för det fall praktikperioden är mindre än två månader kan praktikanten även vara utländsk medborgare som studerar vid svenskt universitet/högskola). Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma i fråga.
  • Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs skall institutionen intyga att praktiken  är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.
  • Praktikanten skall ha goda kunskaper i tyska.
  • Praktiken är oavlönad och ambassaden har ingen möjlighet att erbjuda boende.
  • Praktikanten skall ha en ”Student UT”-försäkring genom sitt universitet/högskola, eller en försäkring med motsvarande omfattning genom annan huvudman eller i egen regi.

Ansökan, i form av ett personligt brev, tillsammans med CV, kopior på betyg, tre referenser (varav gärna en från arbetslivet) och annat som önskas åberopas bör vara oss tillhanda senast den 15 april 2009.

Ansökan kan sändas till

Schwedische Botschaft

Att: Eva Seiser

Rauchstrasse 1

10787 BERLIN

eller per e-post till

eva.seiser@foreign.ministry.se