Praktikplats vid Sveriges ambassad i Maputo, Moçambique

Allmänt

Sveriges ambassad i Maputo, Moçambique utlyser härmed praktikplats med start i augusti eller början av september 2009. Praktiken kommer vara minst 4 månader med eventuell möjlighet till förlängning. 

Ambassadens verksamhet 

Sveriges ambassad i Maputo är en integrerad myndighet vilket innebär att ambassaden inte bara bevakar svenska intressen i Moçambique utan även administrerar Sveriges utvecklingssamarbete med landet. Moçambique är den största mottagaren av svenskt utvecklingsbistånd och huvuddelen av ambassadens utsända personal kommer från Sida. Ambassadens uppgifter är att skapa förutsättningar för regeringen att genomföra sin politik samt ge vägledning för den genom uppdaterad information och analys av omvärlden. 

Utrikesrepresentationen inkluderar att upprätthålla förbindelser med Moçambique och Swaziland och kultivera dessa på flera olika plan, företräda Sverige lokalt inom olika multilaterala organ, verkställa regeringens beslut på plats samt idka Sverigefrämjande verksamhet. 

Ambassaden utgör därmed en viktig del av regeringen men även för Sida och Exportrådet, i synnerhet då Sverige kommer ta över ordförandeskapet för Europeiska Unionen. Ambassaden har redan under våren 2009 upprätthållit det lokala ordförandeskapet för Tjeckiens räkning och tar den 1 juli över ordförandeskapet formellt. Till följd av detta har en stor del av ambassadens arbete EU-anknytning. 

För mer information om Sveriges ambassad i Maputo besök gärna www.swedenabroad.se 

Praktikens innehåll 

Praktikanten kommer under sin praktikperiod: 

  • få insyn i hur arbetet på ambassaden fungerar,
  • få förståelse för ambassadens organisation, och dess samarbete med övriga samarbetspartners t ex ambassader, myndigheter, enskilda organisationer och företag.
  • få ökad substantiell kunskap om ambassadens funktionella och geografiska ansvarsområden. 

För att uppnå dessa mål kommer praktikanten: 

  • Ges tillfälle att aktivt delta i ambassadens löpande arbete, i synnerhet kring frågor rörande mänskliga rättigheter, korruptionsbekämpning, media, civila samhället, reform av offentliga sektorn, valprocessen i Moçambique, handelspolitik kopplat till EPA-förhandlingarna mm.
  • Uppmuntras att arbeta såväl i samverkan med andra som självständigt,
  • Medverka vid sammanträden och i förekommande fall medverka i planering av möten och skriva protokoll, (särskilt i EU-möten)
  • Tilldelas arbetsuppgifter inom ramen för ambassadens löpande arbete av såväl analytisk som mer praktisk karaktär. 

Kvalifikationer 

Studenter med en kandidat-, magister- eller master examen inom statsvetenskap, mänskliga rättigheter, internationella relationer eller ekonomi med internationell inriktning är välkomna att ansöka om praktikplats. Den sökande måste ha goda kunskaper i både engelska och portugisiska (spanska också en möjlighet). Det är viktigt att den sökande är driven, självständig och nyfiken. Goda kunskaper inom IT är också önskvärt 

Allmänna villkor för praktik på svensk ambassad. 

För att kunna beredas praktikplats vid ambassaden måste Du uppfylla villkoren för utrikesförvaltningens praktikverksamhet. Du ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktiken är obetald och praktikanten förväntas själv ordna bostad i Maputo. Praktikanten ska själv svara för en försäkring som täcker hela vistelsen. De flesta svenska universiteten har en försäkring för sina studenter som även gäller vid praktiktjänstgöring. 

 

Ansökan ska innehålla 

  • CV
  • Personligt brev på svenska. Motivera varför Du vill ha praktikplatsen och hur den utgör ett led i din utbildning.
  • Tre referenser med kontaktinformation. Det är viktigt att du anger referenspersonernas e-postadresser i din ansökan. 

Ansökan ska märkas med ”Praktikansökan” och skickas elektroniskt till: 

ambassaden.maputo@foreign.ministry.se

Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 30 april 2009