Praktikplats hos Sundsvall Energi

Praktikplats hos Sundsvall Energi

Vi hoppas att vi kan erbjuda dig ett spännande och utvecklande förslag för din praktikplats eller ditt examensarbete. Och naturligtvis välkomnar vi även dina egna förslag.   Samtidigt som du väljer en intressant praktikplats eller ett examensarbete får du en bra möjlighet att närmare se vad vi arbetar med inom företaget. Vi får genom ditt arbete en viktig uppgift utförd av någon som med den utomståendes klara och öppna blick ser möjligheter och lösningar som vi själva kanske inte har uppmärksammat. Våra gemensamma intressen ger goda möjligheter till ett lyckat examensarbete om du väljer att göra det hos oss på Sundsvall Energi.

Examensarbete/Uppsats på Sundsvall Energi inom område information och marknad

Sundsvall Energi ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme till större delen av flerfamiljshus och större fastigheterna i Sundsvalls tätorter. Cirka 70 000 Sundsvallsbor tar del av fjärrvärme dagligen i bostäder, skolor, sjukhus, kontors- och affärslokaler. Huvuddelen av produktionen sker vid Korstaverket. Vid kraftvärmeverket i Korsta producerar vi både el och fjärrvärme. Sedan februari 2007 kan du köpa el via Sundsvall Energi. När du köper el av oss ser du till att pengarna stannar i kommunen. Vårt dotterbolag Reko Sundsvall ansvarar för hushållsavfallsfrågor på uppdrag av Sundsvalls kommun och äger avfallsanläggningen och deponin Blåberget. Vårt dotterbolag Sundsvall Elnät äger stadsnätet i Sundsvall och ansvarar också för bredbandsutbyggnad i affärsområdet ServaNet. Fjärrkyla är en ny produkt som vi snart kan erbjuda företag i Sundsvall under varma sommardagar.

Vår produktion

Sundsvall Energi producerar el och fjärrvärme. Vi producerar varje år ca 200 000 MWh el och 600 000 MWh fjärrvärme. Vår produktion räcker till uppvärmningen av ca 30 000 villor. Huvuddelen av el- och fjärrvärmeproduktionen i Sundsvall sker vid Korstaverket. Vi har också mindre produktionsanläggningar för fjärrvärme i Matfors, Kvissleby, Liden och Lucksta. Fjärrvärmens grundläggande idé är att den ska vara billigare och bättre än fastighetsägarnas andra alternativ när det gäller uppvärmning. Med fjärrvärme är det möjligt att ta tillvara energiflöden i samhället som annars går till spillo. Vid Korstaverket används återvunnen energi från avfallsbränslen, deponigas från Blåbergets deponi, rötgas från reningsverk och spillvärme från industrin som främsta energikälla.

Elhandel

Sundsvall Energi målsättning är att bli den lokala elhandlaren för Sundsvallsregionen. Elbranschens homogena struktur med små prisskillnader och att inga krav på att elhandlaren ska finns på plats, ha en lokal förankring eller leverans på orten, gör att kunderna kan köpa el av vilken som helst av de cirka 130 elhandlare som finns på den svenska marknaden. Vad är det då som gör att en kund väljer en elhandlare framför en annan? Här gäller det att bli unik på något annat sätt än genom snabba leveranser, billigt pris eller bättre produkt.

Exempel på frågeställningar

  • Har företag och privatpersoner förstått att vi säljer el idag?
  • Vad tycker privatpersoner om fjärrvärme?
  • Hur uppfattas produkten fjärrvärme?
  • Hur starkt är vårt varumärke?
  • Hur uppfattar man Sundsvall Energi?
  • Vad krävs för att företag och privatpersoner ska teckna elavtal med Sundsvall Energi?
  • Vad krävs för att företag och privatpersoner välja fjärrvärme som uppvärmningsform?

• Förstår företag och privatpersoner att de kan byta elhandlare till Sundsvall Energi?   Vi vill gärna att lämpliga studenter gör ett examensarbete eller skriver en uppsats inom energiområdet med fokus på marknad och informationsfrågor. Kontakta oss gärna om du är intresserad.
Kontaktuppgifter
Lars Söderberg
Lars.soderberg@sundsvallenergi.se
telefon: 060-19 20 66
mobil:073-274 20 66