Praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Canberra

Sveriges ambassad i Canberra erbjuder två praktikplatser varje vår- och hösttermin (20 veckor), en på politiska samt en på konsulära avdelningen.

Praktikplats politiska avdelningen

De huvudsakliga uppgifterna är att medverka i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering och i handläggningen av olika bilaterala ärenden mellan Sverige och Australien. Arbetsuppgifterna inkluderar även att delta i Sverigefrämjande verksamhet som ambassaden bedriver t.ex. genom anordnande av seminarier och andra utåtriktande evenemang. Ett annat område som praktikanten deltar i är utarbetandet av program för besökande delegationer.

Praktikplats konsulära avdelningen

Konsulära och migrationsrelaterade arbetsuppgifter utgör en del av praktiken, liksom medverkan i handläggning av administrativa arbetsuppgifter, t.ex. uppdatering av ambassadens hemsida, budgetfrågor, redovisning, personal, fastighet, säkerhet, migrations- och konsulära frågor (pass, medborgarskap samt bistånd till nödställda svenskar m.m.) samt övriga författningsreglerade göromål.

Sökande praktikant måste ha en huvudman, normalt universitet/högskola. Praktikanten skall vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs skall institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Alternativt skall studenten vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och via dem anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt aktuella bestämmelser.

Praktiken är oavlönad och finansieras av studiemedel. Arbetet kräver mycket god förmåga att skriva på såväl svenska som engelska. Sökande måste vara svensk medborgare.

Ambassaden i Canberra utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.

Praktikanter skall vara fullt försäkrade. Både CSN och Kammarkollegiet har studentförsäkringar som accepteras av australiska myndigheter.

Praktikanten måste själv ordna med bostad i Canberra.

Ansökan, bestående av personligt brev på svenska tillsammans med CV, kopior på universitetsbetyg, kontaktuppgifter på två referenter och annat som önskas åberopas bör vara ambassaden tillhanda senast den 1 oktober respektive 30 april.

Skicka ansökan till sweden@iimetro.com.au

eller till

Embassy of Sweden

5 Turrana Street

Yarralumla, ACT 2600

Australien

Ambassaden i Canberra beslutar om tillsättning av praktikplatser normalt under oktober respektive maj månad.

För information om Canberra, se:

www.visitcanberra.com.au