Praktik vid Sveriges ambassad i Israel, hösten 2009

Sveriges ambassad i Israel erbjuder praktik för en högskolestuderande med inriktning på Mellanöstern under hösten  2009 med start i månadsskiftet augusti/september.

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Sökanden måste vara svensk medborgare. Alternativt ska studenten vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och via dem anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt aktuella bestämmelser.

Praktiken är oavlönad och finansieras med studiemedel. Praktikanten betalar själv sitt uppehälle och får själv ordna med bostad. Praktikanter vid utlandsmyndigheter skall vara fullt försäkrade, t.ex. genom ”Student UT”. (information om denna försäkring finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se).
Ansökan bestående av ett personligt brev på svenska, meritförteckning
samt betygskopior skickas till ambassaden.tel‐aviv@foreign.ministry.se.